Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Travnik

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Travnik.

Člana Općinske izborne komisije Travnik imenuje Općinsko vijeće Travnik, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 

II OPĆI I POSEBNI USLOVI

 

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavat i slijedeće uslove:

Opći  uslovi:

- da je lice sa pravom glasa;

- da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora;

Posebni uslovi:

 1. da ima prebivalište u općini Travnik
 2. da ima VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS,
 3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se: a) članstvo izbornoj komisiji; b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Izuzetno.član općinske izborne komisije može biti lice bez izbornog iskustva koje ima završen VII/ stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova.

Izuzetno od odredbi iz tačke 2.stav 1 tačka b navedenog Uputstva ,član općinske izborne komisije može biti lice koje ima zavrsenu visu skolu, odnosno VI.stepen stručne spreme ukuliko se radi o općini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav 1 Izbornog zakona BiH.

Izuzetno od odredbe iz tačke IV 1 član Općinske izborne komisije Travnik može biti lice sa prebivalištem iz druge općine ukoliko nema kandidata s prebivalistem u općiniTravnik koji ispunjavaju uslove tražene Javnim oglasom.

IV SUKOB INTERESA

 

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:

 • koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH ;
 • koje je član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni/glavni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 • koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BIH;
 • koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 • kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;
 • koja je zastupnik,odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Član Općinske izborne komisije ne može biti lice koje vrši izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbom člana 1.8 stav 6 Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna Vlada i Općinsko vijeće, odnosno Skupština Općine.

 

V NADLEŽNOST I SASTAV

 

Nadležnost Općinske izborne komisije regulisana je odredbama Izbornog zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

 

Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. Sastav izborne komisije treba u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

VI MANDAT

Članu Općinske izborne komisije mandat traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na Odluku Općinskog vijeća Travnik o imenovanju člana Općinske izborne komisijeTravnik.

 

VII STATUS

Član Općinske izborne komisije ne zasniva radni odnos ali ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom.

VIII POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju sa ličnim podacima: ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i dokaze o ispunjavanju općih i  posebnih uslova i to:

 1. 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. 2. dokaz o mjestu prebivališta PBA - 3 obrazac (ne starije od 3 mjeseca),
 3. 3. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena diploma o stručnoj spremi),
 4. 4. dokaz o izbornom iskustvu imenovanog člana izborne komisije u provođenju izbora (podaci o nazivu izborne komisije i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora,te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost)
 5. 5. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjavanju s posljednjeg popisa stanovništva u BiH;
 6. 6. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH, koja izjava je sastavni dio Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH,

 

Obrazac izjava iz tačke VIII Javni oglas pod rednim brojem 6 kandidati mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Travnik.

IX PODNOŠENJE PRIJAVA

 

             Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik će izvršiti klasifikaciju kandidata u skladu sa odredbama i važećim Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj: 29/18 i 36/19), provesti proceduru utvrđivanja liste kandidata za člana Općinske izborne komisije Travnik i iste dostaviti Općinskom vijeću Travnik na nadležno postupanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Oglas će se objaviti na službenoj web stranici OpćineTravnik, oglasnoj ploči Općine, putem TV Kanal 6 i dnevnom listu "Oslobođenje".

U slučaju da javni oglas ne bude objavljen istovremeno ,rok za podnošenje prijava računat će se od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na Javni oglas,  sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Travnik

Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik, Općina Travnik, Konatur bb.

sa naznakom:

''JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OIK TRAVNIK -NE OTVARATI''

 

                                                                                  PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

 

     Vlatka Lovrinović, dipl. teolog, s.r.