1 1 1 1 1

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine  na osnovi članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 4/05) i članka  3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako  imaju okolinsku/okolišnu  dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 5/06),Travnik, stavlja na: J A V N I   U V I D u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole

izgradnja objekta za preradu mlijeka -mljekara „Poljorad“ d.o.o. Turbe u vremenu od 22.04.2020 do 12.05.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se preuzeti na linkovima ispod teksta:

Javni uvid Poljorad Turbe

POLJORAD_Elaborat za dobijanje okolinske dozvole_rev. sept 2019_FINAL

POLJORAD_PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM_Final_sept-19