1 1 1 1 1

U skladu s Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 I 11/19), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Općine Travnik za period 2020. - 2022. godina. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta (u daljem tekstu DOB) za trogodišnji period je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova.

Osnovni cilj ove srednjoročne projekcije je da postavi makroekonomske, fiskalne i programske (razvojne) politike kao okvir za raspodjelu planiranih resursa u skladu sa prioritetnim programima i projektima utvrđenim u Strategiji razvoja Općine Travnik do 2020. godine. Dokument okvirnog budžeta se temelji na prioritetima i politikama načelnika Općine i kao takav predstavlja kvalitetan strateški osnov za raspodjelu budžetskih sredstava. Dokument okvirnog budžeta za period 2020. - 2022. godine, predstavlja prednacrt bužeta Općine Travnik za 2020. godinu i projekcije za naredne dvije godine, odnosno pokazuje gornje granice izdataka za 2020. godinu za svakog budžetskog korisnika.

 

Dokument okvirnog budžeta za period 2020. - 2022. godine