Ispis
1 1 1 1 1
Vijećnička pitanja postavljena na 32-oj sjednici Općinskog vijeća Travnik, Pitanje: Divlja deponija Gornji Dolac je sanirana ali je nemoguće kontrolisati da se ponovo deponija ne otvori moli da inspekcija interveniše? Vijećnik LDS Muhamed Ćurić Odgovor : U suradnji sa predstavnicima MZ-ca komunalna inspekcija Općine Travnik će intezivnije kontrolirati područija svih MZ-ca u cilju sprječavanja ponovog stvaranja divljih deponija, posebice na mjestima gdje su sanirane. Pitanje: Šta je urađeno za rješavanje problema bespravno započetog objekta u dvorištu Osnovne škole na Babanovcu: Vijećnik SDP Zoran Gazibarić Odgovor : Zaustavljanje bespravne gradnje vikend objekta kojeg je počeo graditi u dvorištu Osnovne škole Babanovac investitor Šehanović Samir iz Travnika, bespravno, samo na osnovu izdate urbanističke saglasnosti, vršeno je od strane građevinskog inspektora Službe za inspekcijski nadzor Općine Travnik od samog početka gradnje objekta, te je proveden kopletan inspekcijski postupak i planirano prisilno izvršenje rušenja objekta za koje je bilo potrebno angažovanje izvođača radova kojeg određuje Općina Travnik, a na osnovu raspisanog tendera za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Općina Travnik objavila je raspisivanje tendera za odabir najpovoljnijeg ponuđača odnosno izvođača za rušenje pet bespravno izgrađenih objekata na području Općine Travnik, među kojima je bilo i rušenje bespravno započetog vikend objekta u dvorištu Osnovne škole Babanovac. Na raspisani tender Općine Travnik objavljen po drugi put dana 16.07.2007.godine nije se prijavio ni jedan ponuđač odnosno izvođač radova. Neprijavljivanjem ponuđača na objavljeni tender, Općina Travnik nije mogla odrediti izvođača radova za rušenje, te je iz tog razloga onemogućeno i spriječeno rušenje bespravno započete gradnje vikend objekta u dvorištu Osnovne škole Babanovac. Pitanje: Na traženje mještana naselja Šišava molimo da se iznađe mogućnost rješenja stalnog i do sada i načelniku i službama Općine Travnik, delegiranog problema prijevoza. Naime, prijevoznik kome je dodjeljena relacija Travnik – Babanovac i pored mnogobrojnih traženja i dalje završava svoje relacije u naselju Mudrike, što putnike iz naselja Šišava, ali i radnike koji su zaposleni na Babanovcu limitira u njihovim kretanjima. Posebno je izražen problem kod djece povratnika koji pohađaju srednju školu, koja su prisiljena biti podstanari u gradu iako su od destinacije gdje poćinje ili završava autobusna linija udaljeni 4 do 5 km, a posebno znajući da je to nenastanjen dio planine ne dozvoljava niti rizik kretanja djece u noćnim satima. Iskreno se nadamo da ovakav ignorantski nastup odgovornih u Općini nije uperen protiv povratka građana srpske nacionalnosti na Vlašić, niti protiv školovanja djece istih u gradu Travniku, a o noćnim ili zabavnim izlascima zbog ovakvih problema djeca naselja Šišava i ne planiraju izlaske. Vijećnik SDP Zoran Gazibarić Odgovor: Služba za razvoj, privredu i vanprivredu je na osnovu odredaba Zakona o cestovnom prijevozu u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj:28/06) i Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja registracije i ovjere redova vožnje , te načinu i vođenju registra (“Službene novine F BiH”, broj;79/06) putem Komisije za usklađivanje redova vožnje provela postupak usklađivanja redova vožnje na općinskim linijama za registracioni period 2007 – 2010.godina. Ovjereni redovi vožnje su stupili na snagu 01.10.2007.godine. Na strani 19. Knjige redova vožnje pod rednim brojem 01-19 ovjeren je red vožnje na relaciji Babanovac – Travnik sa slijedećim vremenima polaska: Travnik – Babanovac 09,00; 10,00; 15,15; i 18,00. Travnik – Mudrike 13,00; Babanovac – Travnik 06,45; i 13,00. Mudrike – Travnik 14,00. Procedura usklađivanja se vrši na osnovu prijedloga prevoznika. Komisija je sve ovjerene redove vožnje dostavila Inspekciji za cestovni promet SBK-a, koji su nadležni za inspekcijski nadzor u ovoj oblasti. Pitanje Kada će se sanirati divlja deponija locirana na putu Gostilj-Dobretići? Vijećnik Stranke za BiH Hamid Suljić Odgovor: U budžetu Općine Travnik za 2007.godinu nisu bila predviđena sredstva za saniranje divljih deponija, ali je načelnik općine svojim aktivnostima od Kantonalnog ministarstva obezbjedio 50.000,00KM za ove namjene. Služba je po nalogu načelnika općine putem nadležnog komunalnog preduzeća izvršila sanaciju sljedećih divljih deponija: Jaruge, Velika Bukovica, Goleš, put za Babanovac i Brankovac. Služba je prilikom dostavljanja prijedloga za Budžet za 2008.godinu tražila sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 KM za ove namjene, po usvajanju Budžeta za 2008.godinu u koliko se odobre tražena sredstva Služba će pristupiti aktivnostima na sanacijama određenog broja deponija. Pitanje Odobrena su sredstva od Kantona u iznosu od 50.000,00 KM za sanaciju divljih deponija, zašto JKP „Trebišnjica“ nije prebačeno ništa sredstava? Vijećnik HDZ-a,Stipo Bajo Odgovor: Nakon što su odobrena sredstva od Kantona za saniranje divljih deponija u iznosu od 50.000,00 KM Služba je pristupila aktivnostima izrade predmjera za saniranje određenog broja divljih deponija u skladu sa raspoloživim sredstvima. Tražene su ponude od sva tri preduzeća koja se bave komunalnim djelatnostima i nakon više traženja Višeg samostalnog referenta za komunalne poslove ove Službe i komunalnog inspektora, JKP «Trebišnjica» d.o.o. Nova Bila,Travnik nije dostavila svoju ponudu za gore navedene poslove. Iz navedenog razloga putem JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik sanirane su sljedeće deponije: Jaruge, Velika Bukovica, Goleš, put za Babanovac i Brankovac. Pitanje Općinsko vijeće Travnik je donijelo Odluku o sufinansiranju javne rasvjete sa primanjem prvih računa počela su negodovanja građana, zašto je loša rasvjeta na Žitarnici i na Starom gradu? Vijećnik LDS-a Muhamed Ćurić Odgovor: Za održavanje javne rasvjete odobrena su vrlo mala sredstva, a potrebe u ovoj oblasti su svakodnevno sve veće. Služba putem nadležnog preduzeća poduzima sve mjere na kvalitetnom održavanju javne rasvjete. U posljednje vrijeme je izražena pojava uništavanja i otuđivanja instalacija javne rasvjete, što Općini stvara bezpotrebne troškove. Takođe u ovom mjesecu je počela implementacija Odluke Općinskog vijeća Travnik, a vezano za javnu rasvjetu, tako da će mo do usvajanja Budžeta za 2008.godinu imati određene pokazatelje o visini sredstava koja će se moći prikupiti na ovaj način, te očekujem da će se u Budžetu za 2008.godinu odobriti veća sredstva za održavanje javne rasvjete i stredstva za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće javne rasvjete. Pitanje: Kad će se ugraditi nova stolarija u Mjesnom uredu Nova Bila i riješiti pitanje telefona u istom,zbog pritiska građana koji imaju potrebu za istim? Vijećnik HDZ Marinko Matošević Odgovor: U toku je implementacija projekta SUTRA PLOD kojim je predviđeno opremanje 7 Mjesnih ureda i tri gradske MZ.Projekat uključuje dodjelu setova kancelarijskog namještaja,IT opreme,kao i softvera za matične knjige,te IT kurs za osoblje. S obzirom na činjenicu da je jedan od kriterija za odabir općina koje će biti obuhvaćene ovim projektom bio i posjedovanje vlastite telefonske linije u MU i MZ.Služba je napravila prijedlog da se Budžetom za 2008.godinu predvide sredstva za obezbjeđivanje telefonske linije u ostalim matičnim uredima i mjesnim zajednicama. Prilikom obilaska mjesnih ureda i mjesnih zajednica Služba je konstatovala da prostorije Mjesnog ureda Nova Bila nisu adekvatno zaštićene – dotrajala stolarija,te je urađen predmjer i predračun radova i rebalansom Budžeta obezbijeđena sredstva za sanaciju. Takođe napominjemo da je provedena procedura javnog poziva za izvođenje radova na opremanju osam kancelarija mjesnih zajednica . Pitanje: "Ove godine sa travničke općine više stotina ljudi je oboljelo od bruceloze. Hoće li se ikada istini pogledati u oči, shvatiti težina problema i poduzeti odgovarajuće mjere? Vlada Federacije BiH, tačnije Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odobrila je 800.000,00 KM za uzorkovanje krvi ovaca u Federaciji BiH. Koliko je resorno ministarstvo zajedno sa institucijama pregledalo ovaca, koliko ima bolesnih na Općini Travnik i kada će se nastaviti akcija pregleda jer smatram da u Općini Travnik ova akcija nije završena?"- Vijećnik Stranke za BiH Hamid Suljić Odgovor: Praćenje stanja u pogledu izbijanja i širenja zaraznih bolesti kod životinja i preduzimanje preventivnih i operativnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje tih bolesti u nadležnosti je specijalizovanih kantonalnih i federalnih službi. Prema informacijama Veterinarske stanice Travnik, privremeno je obustavljeno uzorkovanje krvi životinja radi toga što je uzeto 1.000 uzoraka, koliko je bilo predviđeno da se uzme u prvoj fazi ispitivanja, isto će se vrlo brzo nastaviti, o čemu će biti obaviješteni vlasnici stoke. Sredstva za ovu namjenu obezbjeđuje Vlada SBK i Vlada Federacije BiH, čije službe određuju broj uzoraka koji će se uzeti. Ostale informacije u vezi sa predmetnim pitanjem su sadržane u Informaciji Kantonalne uprave za CZ, o epizootiološkoj i epidemiološkoj situaciji sa akcentom na brucelozu na području SBK, sa prilozima, koja je sastavni dio ovoga akta, u okviru koje je obrađeno i stanje na području općine Travnik. Pomenuta Informacija će biti razmatrana na narednoj sjednici Općinskog štaba CZ, nakon čega će se definisati određene mjere u vezi sa pojavom zaraznih bolesti, naročito bruceloze, na području općine Travnik. Pitanje: "Pitanje bolesti bruceloza, zašto je stalo dijagnosticiranje bolesti obzirom da su odobrena sredstva Vlade Federacije, u Veterinarskoj stanici zainteresiranim se govori da su sredstva utrošena, pitanje glasi: jesu li sredstva utrošena i šta dalje raditi da se ova akcija nastavi?" -Vijećnik SDA Ramo Fuško Odgovor: Isti odgovor kao i kod prethodnog pitanja, tj. pitanja koje je postavio vijećnik Stranke za BiH, Hamid Suljić. Potvrda iznesenog nalazi se u Informacija Kantonalne uprave za CZ, o epizootiološkoj i epidemiološkoj situaciji sa akcentom na brucelozu na području SBK, sa prilozima. Pitanje: Kada će se završiti sanacija puta Mehurići-Suhi Dol koja je započeta?-vijećnik NSRB Zijad Dervišić Odgovor: Započeti radovi na dionici puta Mehurić-Suhi Dol,proširenje puata nisu još završeni iz razloga kašnjenja izvođača radova Rudnici gipsa iz Donjeg Vakufa.Radi se o nasipanju proširenog dijela puta što izvođači nisu uspjeli završiti iako su bezbroj puta upozoravani jer na ovom dijelu odvijanje prometa je samo otežano i nesigurno.Očekujemo okončanje radova do kraja mjeseca. Pitanje: Most na rijeci Lašvi u Novoj Biloj je već 3 godien srušen. Kada će započeti radovi na obnovi istog?vijećnik HDZ Stipo Bajo Odgovor: U ovoj proračunskoj godini urađena je dokumentacija-izvedbeni projekat koji je u fazi revizije.Projekat je kandidiran Federalnom ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice na obnovljeni natječaj za finansiranje projekata u 2007.godini.Znači da je potrebno osigurati sredstva koja su neophodna za izgradnju mosta,odnosno za realizaciju projekata.