1 1 1 1 1
U cilju planiranja Budžeta za narednu godinu Općina je objavila javni poziv za prikupljanje aplikacija za ostvarivanje materijalne podrške za finansiranje Programa rada nevladinih/neprofitnih organizacija iz Budžeta Općine za budžetsku 2008. Godinu. Ovim Javnim pozivom pozvane su sve nevladine organizacije sa sjedištem u Travniku da sa svojim projektima istovremeno učestvuju i u planiranju Budžeta ali i da u partnerstvu sa Općinom realizuju projekte od interesa za građane Travnika. Tekst Javnog poziva i obrazac aplikacije zainteresovane nevladine organizacije mogo preuzeti ako pogledaju meni JAVNI OGLASI .