1 1 1 1 1
Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH organizuje seminar na Vlašiću za vlasnike objekata u cilju prezentacije načina ispunjenja obaveze prijave boravka stranaca Služba za poslove sa strancima je upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH s operativnom samostalnošću koja, osim administrativno-upravnih obavlja i inspekcijske poslove u vezi kretanja i boravka stranih lica. Članom 75.Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sluzbeni glasnik BiH broj36/08)propisano je da pravna i fizička lica, koja pružaju usluge smještaja stranim licima imaju obavezu da nadležnoj organizacionoj jedinici TC Travnik prijavljuju boravište najkasnije do 12 sati od trenutka davanja smještaja strancu. Kako je Služba za poslove sa strancima primijetila da postoje odredjene dileme koje se odnose na provođenje navedenog Zakona,odlučili su se na organizaciju seminara na Vlašiću za vlasnike objekata u cilju prezentacije načina ispunjenja obaveze prijave boravka stranaca. Seminar će se organizovati dana 04.10.2009. godine u 12:00 sati u hotelu "PAHULJICA" na Vlašiću na temu :" Prijava boravišta stranaca, vođenje evidencije i ovjera knjige stranaca " Svi zainteresovani ali i oni koji su spriječeni da prisustvuju ovom seminaru za detaljnije informacije mogu se obratiti TERENSKOM CENTRI TRAVNIK ul. Donja mahala (zgrada Djerdan) na tel./fax. 030/ 540-116 i tel. 030/540-117.