Kao rezultat saradnje Općine Travnik i Ugostiteljsko trgovačkog društva "BEST" d.o.o. Travnik i kontinuirane podrške direktora ovog preduzeća socijalno ugroženim kategorijama građana za 15 porodica biće podijeljeni pokolon paketi osnovnih prehrambenih proizvoda. U ime ovih porodica i u svoje ime ,načelnik Općine Travnik uputio je izraze zahvalnosti direktoru ovog preduzeća koje godinama pokazuje kako se na različite načine može i treba pomagati lokalnoj zajednici .
Počinje usaglašavanje stanja katastra i zemljišnih knjiga koje odgovara stanju na terenu
U cilju ispunjavanja uslova za početak školske godine Općina Travnik je potpisala Anekse Ugovora o prijevozu učenika na svim relacijama i pod istim uslovima kao i u prethodnoj školskoj godini.
Općinsko vijeće Travnik donijelo je odluke o utrošku sredstava Budžeta Općine Travnik za 2010. godinu stavka: izdaci za obnovu kuća za osobe sa socijalnim statusom u iznosu od 40.000,00 KM kao i odluku o utrošku sredstava Budžeta Općine Travnik za 2010. godinu stavka: izdaci za raseljene osobe/ lica u iznosu od 270.000,00 KM Pored ovih sredstava izvršena je i raspodjela sredstava Budžeta Općine Travnik u skladu sa Odlukom o preraspodjeli suficita broj:01-1-01—2-3-218/10 od 30.03.2010. godine za raseljene osobe (obnova) u iznosu od 310.000,00 KM Ovim odlukama izvršena je raspodjela ukupno 620.000,00 KM za potrebe obnove kuća raseljenih osoba i osoba u staju socijalne potrebe. Zainteresovani mogu na linkovima ispod teksta preuzeti spiskove korisnika.
Na današnjoj, 24.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik vijećnici su donošenjem Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za iskorištavanje vjetropotencijala na Vlašićkom platou, podržali ideju izgradnje vjetroparka i pretvaranje energije vjetra u električnu energiju.
Kvalitetnom prezentacijom ideje izgradnje Centra za upravljanje otpadom, na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Travnik, vijećnicima je predstavljen koncept rješavanja komunalnog otpada u Travniku.
Za 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 29.07. 2010. godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik utvrđen je sljedeći; Dnevni red 1. Prezentacija projekta „Centar za upravljanje otpadom“ 2. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava budžetskog suficita općine Travnik iz 2009. godine - stavka izdaci za raseljena lica (obnova) 3. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava Budžeta općine Travnik za 2010. godinu - stavka izdaci za raseljena lica 4. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava Budžeta općine Travnik za 2010. godinu - stavka izdaci za obnovu kuća za lica sa socijalnim statusom 5. Prijedlog Odluke o davanju predhodne saglasnosti za iskorištavnje vjetropotencijala podnosioca zahtjeva Energa Sarajevo 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju drugostepene Komisije za rješavanje po žalbi na prvostepena rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine 7. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik 8. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila 11. Prijedlog Ugovora o kupoprodaji nekretnina 12. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih odnosa, prava i obveza pri realizaciji izgradnje novog Doma kulture u Turbetu, gdje je trenutno lociran porušeni Dom kulture Turbe - Turbe 13. Izvještaj o provedenom postupku za imenovanje UO i NO u JU, PD i JP gdje Općina ima interes kao osnivač i Rang lista sa prijedlogom i preporukom 14. Informacija o zimskom održavnju cesta i gradskih ulica na području općine Travnik za period 01.11. 2009. godine do 15.03. 2010. godine 15. Informacija o aktivnostima provedenim u mjesecu aprilu 2010. godine 16. Informacija u oblasti poljoprivrede na području općine Travnik
Rješenjem Službe za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik broj 09-05-10-4-161/10 od 09.07.2010. godine pokrenut je postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za registracioni period 2010. - 2013. godine.
U prostorijama Općine Travnik, 15 jula 2010.godine sa početkom u 10,00 sati održaće se prezentacija idejnog projekta regionalnog vodovoda „Plava voda“.