Svečanom sjednicom Općinskog štaba CZ Travnik obilježen Dan civilne zaštite Federacije i Svjetski dan civilne zaštite
U okviru planiranih aktivnosti na realizaciji projekata infrastrukture u 2008.godini općinska Služba za obnovu,izbjeglice,raseljene osobe I stambene poslove prezentovala je rezultate implementacije ovih projekata.
Općinsko vijeće usvojilo Strategiju partnerstva
Stipendije za 2009 godinu..
Za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 10.02. 2009. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik.
PREDMET: Obavijest
Općinsko vijeće Travnik,u funkciji Skupštine javnih preduzeća ,danas,29.1.2009.održalo svoju 1.redovnu sjednicu u ovoj godini.Kako je to bilo i predviđeno dnevnim redom,na ovoj sjednici su ,u cilju usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima,donesene Odluke o izmjeni Statuta JKP“Bašbunar“ i JP „Stan“ .Pored ove dvije odluke donesen je i Etički kodeks JP „Stan“.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06), člana 34. stav 2. tačka 13. Statuta Općine Travnik ("Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na 2 redovnoj sjednici, održanoj 23.01. 2009. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta Općine.
U prepunoj sali Općine Travnik,juče (26.1.209)je održana javna rasprava na nacrt budžeta za 2009.godinu.Veliki broj prisutnih građana ukazao je na povećanje zainteresovanosti za način planiranja i raspodjele budžetskih sredstava.Međutim,dio rasprave predviđen za davanje primjedbi i sugestija građana jasno je pokazao da se ta zainteresovanost ,uglavnom odnosi na visinu sredstava predviđenu za rad udruženja građana ali i nerazumijevanje načina planiranja prihoda.Stoga je predstavnik općinske službe nadležne za saradnju sa nevladinim sektorom ukazao na činjenicu da se pojavljuje sve veći broj nevladinih organizacija koje za svoj rad očekuju budžetska sredstva.Takođe je ukazao na podatke koji govore o profilisanju određenog broja nevladinih organizacija koje svojim projektima obezbjeđuju sredstva za rad od javnog interesa i da općinski budžet treba da podržava projekte takvih organizacija a ne da finansira puko postojanje nekih organizacija.