U ponovnoj proceduri odabira korisnika koji stiču pravo na subvencioniranje troškova grijanja po obavještenju građanima upućenom od strane Unis Energetike d.o.o. Sarajevo, Podružnica Travnik i načelnika općine Travnik, odabrani su slijedeći: K O R I S N I C I SUBVENCIJE GRIJANJA U GREJNOJ SEZONI 2008/2009 1. TANASIĆ (Dimitrije) MARKO, 2. RIZVIĆ (Omer) NUSRET, 3. ALIŠA( Mujo) REMZIJA, 4. DOGAN (Šaban) OSMAN, 5. MAROŠ (Ivo) MARA-KATA, 6. ERCEG (Luka) ZORA, 7. PINJO (Sefir) ŠEMSA, 8. SUROTA (Alojz) LUCIJA, 9. HAŽBIĆ (Nevzet) DIDAN, 10. KOTLICA (Zijaf) AZEMINA, 11. VRSELJ (Sulejman) EMIRZADA, 12. BAŠIĆ (Rašid) ,VAHID 13. ŠIŠUL (Pero) ANKICA, 14. BJELOBRK (Rade) NADA, 15. BIĆANIĆ (Marko) LJUBICA, 16. ANIĆ (Vinko) ALOJZ, 17. PUZOVIĆ (Naim) VAHIDA, 18. ANDRIČIĆ (Dedo) HANIFA, 19. ŠAKIĆ (Abid) RAMIZ, 20. VOKIĆ (Ivan) ZDENKA, 21. KASUMOVIĆ (Luka) DRAGICA, 22. SMAJLOVIĆ (Vahid) FATIMA, 23. JEGINOVIĆ (Adem) MEVLIDA, 24. BEGANOVIĆ (Kemal) ZIJAD, 25. DERVIĆ (Asim) HABIBA, 26. MEMIĆ (Džebo) ESMA, 27. GRAHIĆ (Ibrahim) SADETA 28. KUKIĆ (Asim) ZEVDŽUDIN, 29. HRUSTANOVIĆ (Hasan) MENSUR, 30. ARNAUTOVIĆ (Zulfo) ALIJA, 31. KOVČO (Šefik) NESADA, 32. GRABUS (Rešad) VILDANA, 33. ĆUK (Atif) NERMIN, 34. SUNARIĆ (Niko) JOSIP, 35. TABAKOVIĆ (Avdo) FATIMA, 36. VRANJEŠEVIĆ (Juro) MILKA, 37. BEŠIĆ (Husein) SABRIJA, 38. HADŽIBAJRIĆ (Alaga) SENA, 39. ALAGIĆ (Ibrišim) AJŠA, 40. VUČINIĆ (Josip) MARIJA, 41. DEDIĆ (Velaga) ENSAD, 42.ŠILJAK (Husein) NISVETA, 43. MERDAN (Uzeir) REFIK, 44. KESTEN (Omer) ZEKIJA, 45. ALIHODŽIĆ (Ibrahim) HARUN, 46. SMAJIĆ (Iso) SENAD, 47. KREŠEVLJAK (Niko) DRAGICA, 48. HABIBIĆ (Ibrahim) AZRA, 49. MULAIMOVIĆ (Salih) NAMIRA, 50. RAMIĆ (Ibro) FAHRIJA, 51. SEFER (Šaćir) NEZIRA, 52. IMŠIROVIĆ (Hašim) MUSTAFA.
Nizom aktivnosti na jačanju uloge mjesne zajednice,osposobljavanju članova Savjeta MZ, iznalaženju adekvatnih prostora za rad mjesnih zajednica i tehničkom opremanju,Općinski načelnik nastavio je realizaciju programskih aktivnosti koje su rezultat volje građana.
U cilju rješavanja višegodišnjeg problema mosta u Docu na Lašvi,koji je zbog dotrajalosti srednjeg oslonca ugrožavao bezbjednost saobraćaja a posebne probleme izazivao prilikom većih padavina,Općina Travnik je izradom projektne dokumentacije i obezbjeđivanjem dijela vlastitih sredstava uspjela stvoriti uslove za početak rekonstrukcije mosta.
Kako Plan i program rada načelnika Općine Travnik za tekuću godinu predviđa i niz aktivnosti na uređenju gradske zone općine Travnik u toku je intenziviranje inspekcijskog nadzora posebno u komunalnoj oblasti .Od aktivnosti koje se provode posebnu važnost ima nadzor nad radom zelene pijace.Kako je preventivna i savjetodavna uloga inspekcijskog nadzora veoma bitan faktor u provođenju zakonskih odredbi u oblasti komunalnog reda,onda je značajno pomenuti aktivnosti koje ova općinska služba vodi u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem“Bašbunar“ i nadležnom kantonalnom inspekcijom a u cilju poboljšanja kvalitete rada zelene pijace a odnose se na uvođenje pijačnog reda,osposobljavanje sanitarnog čvora,nabavka i postavljanje rashladnih vitrina za izlaganje mliječnih i proizvoda od mesa kao i redovno održavanje pijace. Pored navedenog,značajno je pomenuti pojačan nadzor nad obavezom nabavki kanti za smeće,što je obaveza svih pravnih osoba a u cilju organizovanijeg odvoza smeća.U ovoj oblasti općinska Služba za inspekcijski nadzor konstatovala je veći broj slučajeva nelegalnog odlaganja komunalnog i drugog otpada zbog čega su intenzivirane i aktivnosti na pokretanju prekršajnih prijava za ovakve slučajeve ali i saradnja sa nadležnim općinskim Sudom u cilju bržeg rješavanja ovih prijava pred Sudom kao i naplate novčanih kazni po prekršajima načinjenim suprotno općinskoj Odluci o komunalnom redu. U oblasti saobraćajne inspekcije intenziviran je nadzor nad poštivanjem Odluke o taxi stajalištima kao i Odluke o korištenju uređenih parking prostora.
Danas je u Travniku započela obuka svih biračkih odbora na području općine Travnik a u organizaciji CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE. Obuka će se realizovati prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji je moguće preuzeti na ovoj strani.
U kabinetu načelnika Općine Travnik danas je svečano potpisan Protokol o radnjama u realizaciji projekta izgradnje istočne tribine na stadionu „Pirota“ između Općine Travnik i „Unis energetike“ d.o.o. Sarajevo.Potpisivanju Su prisustvovali predstavnici menadžmenta „Unis energetike“, Nogometnog kluba „Travnik“ i načelnik Općine sa saradnicima. Protokol predstavlja polaznu osnovu u realizaciji projekta izgradnje istočnih tribina na nogometnom stadionu čime se stvaraju osnovne pretpostavke za ispunjavanje zahtjeva standarda stadiona za organizacije utakmica premijer lige kao i međunarodnih utakmica.
Svi ugovoreni radovi na sanaciji lokalnih puteva u toku su realizacije
U proceduri odabira korisnika koji stiču pravo na subvencioniranje troškova grijanja po obavještenju građanima upućenom od strane Unis Energetike d.o.o. Sarajevo, Podružnica Travnik i načelnika općine Travnik, odabrani su slijedeći: K O R I S N I C I SUBVENCIJE GRIJANJA U GREJNOJ SEZONI 2008/2009 1. MAGLIĆ (Ređo) HASIB, 2. KOVAČEVIĆ (Martin) LUCA, 3. MATIĆ (Mato) IVO, 4. HODŽIĆ (Mehmed) FIKRET, 5. PROHAN (Mehmed) ELVIR. 6. GORAN (Salko) ZINETA, 7. MEŠKIN (Haso) IZA, 8. HRNJAK (Abdulah) MERSADA, 9. SALDUM (Alaga) HADŽIRA, 10. MEDUNIĆ (Ivo) RUDOLF, 11. MEŠIĆ (Fehima) JAKUB, 12. MEDIĆ (Niko) LJUBOMIR, 13. HRNJIĆ (Mustafa) HAKIJA, 14. ČOVIĆ (Slavko) JOSIP, 15. BODUL (Žarko) DRAGANA, 16. POPOVIĆ (Dušana) GORAN, 17. TERZIĆ (Muharem) ŠEHZADA, 18. TRAKO (Abudim) FIKRETA, 19. KOTLICA (Vojislav) BORKO, 20. HASANBAŠIĆ (Sulejman) ALMA, 21. DŽONLIĆ (Anto) LUCIJA, 22. BUZA (Vahid) NEDŽAD, 23. TINJIĆ (Jovo) MIRJANA, 24. ÐOGIĆ (Salih) EDHEM, 25. MARTINOVIĆ (Alija) EDINA, 26. SOLO (Fevzija) NAILA 27. RESANOVIĆ (Simo) DOBRILA, 28. KOVAČEVIĆ (Ređo) VEHID, 29. SEJDIĆ (Mihret) ALMA 30. MEHIĆ (Muharem) RUKIJA, 31. PRUŽAN (Asima) HAZIM, 32. VRSELJ (Ibrahim) ABDULAH 33. BEGOVAC (Saliha) MIRSAD, 34. MULAMUHIĆ (Bore) SMILJKA, 35. ROSIĆ (Hamid) AZIZ, 36. TAHIROVIĆ (Alija) RAZIJA, 37. BABANOVIĆ (Hadžo) HASAN, 38. FAZLIĆ (Mustafe) EŠREFA, 39. SULJEVIĆ (Avdo) SUVADA, 40. TRAKO (Safet) JASNA, 41. OMERČAUŠEVIĆ (Fuad) MIRSAD 42. MUSLIMOVIĆ (Salko) DŽEMILA, 43. REZDEUŠEK (Ferdo) NIKOLA, 44. DŽUKIĆ (Hazim) FENETA, 45. KRIŽAN (Ivica) LADISLAVA 46. ALIBAŠIĆ (Ešref) FATIMA
Fleksibilniji kriteriji za ostvarivanje prava na sibvencioniranje troškova grijanja