1 1 1 1 1

Javna rasprava će se održati 10.05.2023. godine u 12,00 sati u maloj Sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „KARAULA“ zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan ili stranici www.opcinatravnik.com.ba.

            UČEŠĆE JAVNOSTI: