1 1 1 1 1

U cilju obezbjeđivanja uslova i mogućnosti učešća građana u donošenju Regulacionog/Zoning plana „Bazimice”, Han Bila, Travnik, pozivamo građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju svoj doprinos.

Predmetna planska dokumentacija će u periodu 06.06-30.06.2023.godine biti izložena na javni uvid u prostorijama Općine Travnik - Centar za pružanje usluga građanima-Centar za dozvole.

           

Primjedbe i sugestije mogu se u istom periodu dati pismeno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik ili na dan održavanja Javne rasprave.

Javna rasprava će se održati 05.07.2023.godine u Velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 15,30sati.