1 1 1 1 1

Objavljen je javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2024. i 2025. godine


Predmet javnog poziva je sufinansiranje i finansiranje obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih lica ipovratnika na području Bosne i Hercegovine kroz dodjelu građevinskog materijala, finansijskih sredstava za ugradnju građevinskog materijala i po principu „ključ u ruke“.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica koja ispunjavaju slijedeće opće kriterije:

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika prava pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica su:


1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljeno lice u Bosni i Hercegovini, ili povratnik;
2. da je iskazao namjeru za povratkom;
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja jepredmet rekonstrukcije;
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmetrekonstrukcije;
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji Bosne i Hercegovine drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;

Više informacija o javnom pozivu kao i prijavni obrazac možete pronaći ovdje.