1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI SA BUDŽETSKE STAVKE “PROJEKTI PO LOD METODOLOGIJI” IZ BUDŽETA OPĆINE TRAVNIK ZA 2024.GODINU - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općina Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevnima općine Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. SOCIJALNA SIGURNOST I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

a) pomoć učesnicima i žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim licima, starim i bolesnim osobama, djeci bez roditelja, hendikepiranim osobama, žrtvama nasilja,
b) psihosocijalni projekti (savjetovalište i radionice)
c) edukativni projekti za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (droga, kriminal, alkohol i ostalo)
d) projekti promoviranja kulture zdravog življenja
e) projekti osnaživanja i socijalnog uključivanja osjetljivih i marginaliziranih društvenih grupa.

 

2. KULTURA
a) projekti kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima, folkloru, umjetničkoj fotografiji, likovnoj umjetnosti, i sl.
b) projekti usmjereni ka očuvanju i promociji kulturne baštine.

 

3. SPORT
a) projekti sportskog i rekreativnog sadržaja
b) projekti omasovljavanja sporta
c) projekti širenja zdravstvenog i rekreativnog sporta
d) projekti afirmacije sporta.

 

4. IZGRADNJA I RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE
a) projekti koji potiću mlade na toleranciju i demokratiju
b) projekti vezani za pitanja i ostvarivanje ljudskih prava
c) projekti koji podstiću veće učešće mladih i žena u društvenom životu
d) projekti usmjereni ka jačanju partnerstava između javnog, civilnog i privatnog sektora
e) obilježavanje značajnih datuma.

 

5. EKOLOGIJA
a) projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta življenja
b) projekti edukacije građana o očuvanju i zaštiti čovjekove okoline
c) projekti usmjereni ka uređenju prostora.

 

JAVNI POZIV

PROGRAM

1.PROJEKTNI PRIJEDLOG 2024

2.PREGLED PRORACUNA I PLAN POTROSNJE 2024

3.LOGICKI OKVIR MATRICA

4.PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE 2024

5.ADMINISTRATIVNI PODACI O PODNOSIOCU PROJEKTA

6.FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

7.IZJAVA O PODOBNOSTI

8.LISTA ZA PROVJERU