1 1 1 1 1

Rješenjem Službe za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik broj 09-23-50-1/2023 od 05.01.2023. godine pokrenut je postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za registracioni period 2023. - 2028. godine.

            Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje i registraciju redova vožnje potrebno je dostaviti:

I           Prijedlog redova vožnje

Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje moraju biti urađeni na propisanim obrascima iz Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usuglašavanja, ovjerii registriranju voznih redova, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“ broj 79/13. 91/14. 98/14 i 84/15) te usaglašeni sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za međunarodne I međuentitetske autobusne linije koje prolaze kroz Federaciju BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/18), od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Prijedloge redova vožnje dostaviti u štampanom i elektronskom obliku.

II          Dokaz o uplati za troškove postupka usaglašavanja – ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje iz kog je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno, povratak. Ukoliko se uplata troškova izvrši jednom uplatnicom za sve predložene redove vožnje, prijevoznik je u obavezi na posebnom listu napraviti i ovjeriti spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi.

III         Dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje linijskog prijevoza osoba u unutarnjem cestovnom prometu (član 11. Pravilnika)

 1. ovjerene kopije važećeg Rješenja o ispunjavanju tehničko eksploatacionih uslova za sve autobuse koji prijevoznik posjeduje u vlasništvu izdate od Ministarstva privrede/gospodarstva SBK/KSB u Travniku (da rješenja nisu starija od 1 godine)
 2. popis zaposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za PIO/MIO
 3. popis registrovanih redova vožnje ovjeren od nadležnog tijela za ovjeru dokumenata koji treba sadržavati popis svih registrovanih redova vožnje kod drugih ministarstava odnosno općinskih službi (član 11. Pravilnika stav 1. alineja 10.)
 4. Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Travnik”
 5. Uvjerenje o preznoj registraciji – ID broj i dokaz o prijavi upravi za indirektno oporezivanje PDV broj
 6. ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj Ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene Police osiguranja za pojedinačno vozilo - autobus
 7. ugovor o kooperaciji koji mora obavezno sadržavati sljedeće elemente:
 1. režim održavanja linije od strane kooperanta
 2. spisak polazaka i povrataka koji održava pojedini prijevoznik i u kom period
 3. način sticanja i raspodjele dobiti između kooperatnata i način formiranja cijene prijevoza
 4. i druge ovjerene elemente ovjerene od strane svih kooperanata

            Troškovi za postupak usklađivanja i registraciju redova vožnje utvrđeni su u sljedećim iznosima :

 • Za stari red vožnje 60,00 KM za svaki polazak i 60,00 KM za svaki povratak
 • Za stari red vožnje sa promjenom 120,00 KM za svaki polazak i 120,00 KM za svaki povratak
 • Za novi red vožnje 300,00 KM za svaki polazak i 300,00 za svaki povratak

            Uplate naknada za postupak usklađivanje i registraciju redova vožnje mogu se izvršiti na depozitni račun Općine Travnik broj: 3380002210001221, vrsta prihoda 722 449, budžetska organizacija 1109119 – šifra Općine 091, kod Uni Credit Bank d.d. sa naznakom „naknada za postupak usklađivanja redova vožnje na općinskim linijama

            U postupak usklađivanja i registracije neće biti uvršteni:

 • Red vožnje koji nijelagovremeno dostavljen
 • Red vožnje , polazak ili povratak, ako nije urađen u skladu sa Zakonom i Pravilnicima donesenim na osnovu istog
 • Novi polazak ili novi povratak koji nije urađen u skladu sa Daljinarom koji važi za taj rang linije
 • Red vožnje koji nije urađen i prijavljen na propisanom obrascu koji je predviđen Pravilnikom
 • Redovi vožnje prijevoznika koji nije dostavio potpunu dokumentaciju sa vjerodostojnim dokazima iz člana 11. Pravilnika
 • Redovi vožnje prijevoznika koji nije dostavio dokaz o uplati propisanih naknada za provođenje postupka usklađivanja i registracije redova vožnje
 • Redovi vožnje bez prometnog smisla

            Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Travnik”.

            Zahtjevi se podnose u zapečačenoj koverti na adresu:

            OPĆINA TRAVNIK

            Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

            KOMISIJA ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE

            Sa naznakom „NE OTVARAJ“

            O mjestu i vremenu održavanja sastanka na kome će se izvršiti javno otvaranje blagovremeno prispjele dokumentacije prijevoznika koji su se prijavili na usklađivanje i održavanju sastanka na kojem će se izvršiti usklađivanje redova vožnje, prijevoznici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

OBAVJESTENJE za prijevoznike o pokretanju postupka za uskladivanje

Odluka o određivanju visine akontacije za prigovore

RJESENJE o utvrdivanju naknade za provodenje postupka