1 1 1 1 1

Općina Travnik je 2019. godine započela realizaciju projekata izgradnje kanalizacionog kolektora gradskog područja općine Travnik, koji se zbog složenosti implementacije i višemilionske vrijednosti investicije, izvršava u nekoliko faza.


U proteklom periodu tokom realizacije tri faze projekta izgrađen je kolektor dužine 945 m u ulici Erika Brandisa, dok je iduće godine izgrađen kolektor dužine 620 m na lokaciji od kružnog toka Meljanac do kružnog toka kod Kasarne Travnik, a 2022. godine kolektor dužine 484 m izgrađen je na Kalibunaru od zgrade “Muslimanka” do kružnog toka na Piroti. Ukupna vrijednost provedbe tri faze projekta iznosi 819,139,46 KM.

Trenutno je u toku realizacija četvrte faze projekta na dionici puta od mosta kod Muzičke škole do mosta kod kružnog toka kod Kasarne Travnik, u okviru koje se radovi na izgradnji kolektora dužine oko 1000 m, izvode u periodu od 05.10. do 30.11.2023. godine, a čija vrijednost iznosi 253,500,00 KM. Projektovan je na desnoj strane korita rijeke Lašve, čime se stvaraju preduslovi za očuvanja rijeke Lašve u propisanoj kategoriji kvaliteta voda, kao i za primjenu direktiva EU u ovoj oblasti.

Do sada je u realizaciju projekta i izgradnju kanalizacionog kolektora dužine oko tri km uloženo oko jedan milion financijskih sredstava. Prema finansijskim pokazateljima iz projektne dokumentacije, ukupna vrijednost izgradnje lijevog i desnog kanalizacionog kolektora gradskog područja općine Travnik, sa svim njegovim komponentama, iznosi oko 5,5 miliona KM. Stoga, nastavak realizacije projekta će se realizirati u narednom periodu u skladu sa financijskim mogućnostima.

Općina Travnik izgradnjom kanalizacionog kolektora gradskog područja općine Travnik ima za cilj dugoročno očuvanje i poboljšanje kvaliteta vode rijeke Lašve, kroz sakupljanje otpadnih voda iz domaćinstava, uz njihovo prečišćavanje na budućem postrojenju.

Kroz eliminiranje nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda u vodotok, te postizanje dobrog ekološkog statusa rijeke Lašve nizvodno od Travnika, omogućava se ne samo poboljšanje kvaliteta vode, nego i očuvanje biodiverziteta, te poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva.
Radove na projektu izvodi firma „„ATLAS-D“ d.o.o. Visoko, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma “SMAJIĆ INŽENJERING” d.o.o. Goražde.