1 1 1 1 1

U službenim novinama SBK broj:3/24 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, prema ovom Zakonu, ima demobilisani branilac mlađi od 57 godina života za period pripadnosti Oružanim snagama u vremenu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 1995. godine pod sljedećim uslovima:

 

-da ima prebivalište na području Srednjobosanskog kantona u trajanju od najmanje 36 mjeseci neprekidno prije podnošenja zahtjeva

-da je prijavljen kao nezaposleno lice u nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva

-da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar prethodne odnosno da ne ostvaruje prihode u iznosu jednakom ili većem od 269,13 KM.

 

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruje i suprug/supruga umrlog demobiliziranog branioca mlađa/i od 57 godina života za period pripadnosti Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca u vremenu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 1995. godine pod sljedećim uslovima

 

-da ima prebivalište na području Srednjobosanskog kantona u trajanju od najmanje 36 mjeseci neprekidno prije podnošenja zahtjeva

-da nije u radnom odnosu (nije uslov da je prijavljena kao nezaposleno lice u nadležnoj službi za zapošljavanje, a nezaposlenost se može dokazivati odgovarajućim uvjerenjem PIO i Porezne uprave)

-da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar prethodne godine odnosno da ne ostvaruje prihode u iznosu jednakom ili većem od 269,13 KM.

 

Zakon stupa na snagu 29.02.2024.godine od kojeg datuma se mogu i podnositi zahtjevi za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.

 

Novčana egzistencijalna naknada pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

 

Podnosilac zahtjeva sa prebivalištem na području općine Travnik zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu podnosi na protokol Općine Travnik u Centru za pružanje usluga građanima na šalteru broj:2 gdje se može preuzeti obrazac zahtjeva na kojem je navedena i dokumentacija koju je potrebno priložiti, a dokumentacija priložena uz zahtjev treba biti original ili ovjerena kopija i ne starija od mjesec dana.

 

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu možete preuzeti ovdje.