1 1 1 1 1

Općinska izborna komisija Travnik, raspisuje ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

II.Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkog odbora ne može bit imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik,potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima ; i
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:
- da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju se imenuje u birački odbor, u pravilu da
je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje;
- da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;
- da mu nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije BiH.

III.Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je do 14. 08. 2024. godine.

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Travnik.

VI. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u Općini Travnik (kancelarija broj: 6.) ili na internet stranici Općine Travnik.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično u zgradu Općine Travnik (kancelarija broj: 6.) ili poštom na adresu: Općinska izborna komisija Travnik, adresa: Ulica Mehmed Paše Kukavice bb, 72270 Travnik sa naznakom:
“prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati”.
Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave Općinska izborna komisija Travnik neće razmatrati.

Obrazac SG-3 - bosanska verzija možete preuzeti ovdje.

Obrazac SG-3 - hrvatska verzija možete preuzeti ovdje.

Sve informacije vezane za Lokalne izbore 2024. možete pratiti ovdje.