Ispis
1 1 1 1 1
U Centru za kulturu održan okrugli sto na temu“Prostor za nas“ Općinski načelnik,Tahir Lendo sa svojim saradnicima prisustvovao je Okruglom stolu koji je organizovalo U.G.“Telecentar“ u okviru „Kampanje za obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad i djelovanje grupa mladih i djece „ koja je dio mreže K.R.I.K. Kako su mnogi pokazatelji i provedena istraživanja evidentirali inertnost mladih to je i cilj ovog Okruglog stola bio utvrditi smjernice za animiranje mladih za uključivanje u aktivnosti NVO sektora kao i druge oblike njihovog društvenog angažmana. Predstavnica U.G.“Forum Syd“,Amela Beganović ,govoreći o ovoj temi ,na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa mladima, konstatovala je da ,nažalost,veoma mali broj mladih koristi raspoloživi prostor kao i mehanizme,što potvrđuje rezultate istraživanja da su mladi,posebno srednjoškolci,prilično nezainteresovani za bilo kakve oblike društvenog angažmana. U diskusiji o ovom problemu konstatovano je da je inertnost ,odnosno izražena nezainteresovanost posljedica ukupnih društvenih odnosa a ne uzrok,te je kao takav i veoma kompleksno pitanje koje se ne rješava jednim okruglim stolom već angažmanom kompletne društvene zajednice, na što je posebno ukazao Općinski načelnik. U svom obraćanju mladima,on je takođe ukazao na potrebu uključivanja škola i,naravno stimulisanja onih prosvjetnih radnika koji kroz svoj nesebični angažman podstiču mlade na uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice. Govoreći o raspoloživnom prostoru kao i o postojećim mehanizmima uključivanja mladih u rad lokalne zajednice ali i obogaćivanje njihovog društvenog života,kao kreativnog načina provođenje vremena,predstavnici Općine ukazali su na broj škola,školskog prostora i veliki broj nevladinih organizacija kojima općina obezbjeđuje prostor bez nadoknade. Jasno je da postojeći sadržaji nisu dovoljni da zadovolje sve interese i potrebe ,stoga je Općinski načelnik pozvao mlade da iskažu svoje potrebe, te u tom cilju tražio da zaključke sa ovog okruglog stola formulišu mladi a ne da im moderatori i organizatori ovog skupa i predstavnici Općine opet određuju potrebe. Tek nakon ovog direktog i pozitivno provokativnog poziva,prisutni mladi su se uključili u diskusiju iz koje je jasno da oni očekuju pomoć lokalne zajednice,da nisu zadovoljni angažmanom nastavnog osoblja i da nemaju informacija.Nedostatak komunikacije između mladih i njihovih izabranih predstavnika u učeničkim vijećima kao i u Komisiji za mlade Općinskog vijeća potenciran je kao problem koji se mora rješavati jer je on i jedan od osnovnih uzroka postojećeg stanja. Kao dio svog angažmana na unapređenju ove komunikacije Općina je već poduzela određene korake o čemu su prisutni i obaviješteni i pozvani da budi dio jedne takve aktivnosti koju organizuje Općina u saradnji sa U.G.“IN MEDIA RES“ a kojom Općina od ponedjeljka (8 17.9.2007) otvara svoja vrata za mlade kroz realizaciju projekta“Upoznaj svoj servis“.