Ispis
1 1 1 1 1
Održan sasatanak sa mesoprerađivačima kao dio aktivnosti koje Općina Travnik poduzima u cilju iznalaženja sistemskog i adekvatnog rješenja upravljanja klaoničkim otpadom kao i sanacije postojećih divljih deponija U cilju iznalaženja sistemskog i adekvatnog rješenja upravljanja klaoničkim otpadom i rješavanja nagomilanih problema iz ove oblasti,općinski načelnik,Tahir Lendo pokrenuo je niz aktivnosti ,koje prije svega uključuju animiranje svih nadležnih kantonalnih i općinskih organa. Stoga je ,nakon izvještaja i analize stanja Službe za civilnu zaštitu, u osmom mjesecu tekuće godine načelnik donio niz obavezujućih zaključaka koji podrazumijevaju sačinjavanje operativnog plana sanacije nastalog stanja kao i obavezno uključivanje mesoprerađivača u iznalaženje konačnog rješenja. U sklopu navedenih aktivnosti Ministarstvu šumarstva,poljoprivrede i vodoprivrede SBK i ŠPD Srednjobosanske šume upućen je prijedlog za zajedničko djelovanje radi sanacije stanja nastalog nekontrolisanim odlaganjem klaoničkog otpada u šumama i uz vodotoke jer su i nadležnosti nad poslovima upravljanja klaoničkim otpadom podijeljene. S obzirom na zajednički interes zaštite šuma,šumskog zemljišta i vodotoka od posljedica razgradnje klaoničkog otpada na otvorenom prostoru,Općina smatra da će se svi nadležni uključiti u rješavanje ovog problema. U okviru nadležnosti Općine ovaj problem je istaknut kao prioritetan te je formirana i Interresorna radna grupa koja ima za obavezu sačinjavanje prijedloga predmjera i predračuna radova za izgradnju stočnog groblja,utvrđivanja prijedloga sanacije stanja kao i usaglašavanja obaveza finansiranja izgradnje i održavanja stočnog groblja kao adekvatnog načina odlaganja i klaoničkog otpada.Pored navedenih poslova zadaci ove Radne grupe su i sačinjavanje prijedloga normativnih akata kojima se uređuje ova oblast kao i funkcionalan način kontrole korištenja stočnog groblja. Kako je već sačinjen izvještaj o evidentiranim divljim deponijama klaoničkog otpada 3.10.2007godine u prostorijama Općine održan i prvi sastanak sa mesoprerađivačima. Konstruktivnost ovog sastanka ogleda se u nizu utvrđenih i usaglašenih zaključaka od kojih građanima na ovaj način prezentujemo : 01. Na bazi predračuna radova odredit će se pojedinačno učešćei mesoprerađivača, Općine, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede i ŠPD Srednjobosanske šume u finansiranju plana sanacije, što će se regulisati posebnim protokolom - ugovorom, 02. Služba za inspekcijski nadzor Općine će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti da se spriječi pojava nekontrolisanog odlaganja klaoničkog otpada, a od drugih nadležnih inspekcijskih službi će zatražiti da se evidentiraju svi mesoprerađivači, te da se oni koji eventualno posluju bez odobrenja natjeraju na zakonito poslovanje ili da im se zabrani rad na teritoriji Općine Travnik, 03. Zatražit će se da PU Travnik aktivnije i redovnije vrši kontrolu transporta stoke i eventualnog transporta i rasipanja klaoničkog otpada na teritoriji Općine Travnik u čemu će im pomagati nadležne inspekcijske službe, 04. Učesnici su stava da je dugoročno najbolje rješenje za mesoprerađivače, Općinu Travnik i SBK da se projektuje i instalira spalionica kaloničkog otpada koja može, po principu ekonomske opravdanosti, zadovoljiti potrebe mesoprerađivača na području Općije ali i šire. 05. Iskazana je potreba da se u vezi sa ovim, ali i drugim pitanjima, organizuje još nekoliko sastanaka mesoprerađivača i Općine Travnik.