Ispis
1 1 1 1 1
Općinsko vijeće raspravljalo o preuzimanju osnivačkih prava Nezavisne televizije RTV Travnik Općinsko vijeće Travnik na tematskoj sjednici održanoj 16.09. 2009. godine,raspravljajući o statusu RTV Travnik i ponudi SDA BIH o prenosu osnivačkih prava, donijelo sljedeći: Z A K LJ U Č A K 1. Općinsko vijeće Travnik načelno prihvata ponudu SDA BiH o prenosu osnivačkih prava Nezavisne radio televizije Travnik na Općinu Travnik, a o kojoj će se i formalno pravno izjasniti nakon izrade Elaborata od strane višenacionalnog stručnog tima, sastavljenog u skladu sa popisom iz 1991. godine, a kojeg će predložiti Klubovi vijećnika Općinskoga vijeća Travnik. Klubovi vijećnika Općinskog vijeća Travnik će svoje prijedloge imena za članove stručnog tima dostaviti načelniku Općine Travnik najkasnije za 7 dana od dana donošenja ovog zaključka. 2. Zadužuje se načelnik općine Travnik da rješenjem imenuje stručni tim za izradu Elaborata o prenosu osnivačkih prava i opravdanosti postojanja javne RTV Travnik. Elaborat izraditi do 10.10. 2009. godine, a isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanjena do 20.10. 2009. godine.