1 1 1 1 1
Sa sastanka održanog dana 09.01.2009.g. sa početkom u 09.00 sati, u Maloj Sali Općine Travnik na temu: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON /KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA TRAVNIK NAČELNIK Broj: /09 Datum: 09.01.2009.g. Z A P I S N I K Sa sastanka održanog dana 09.01.2009.g. sa početkom u 09.00 sati, u Maloj Sali Općine Travnik na temu: - Rješavanje problema snadbijevanja drvnom sirovinom za drvoprerađivače sa područja općine Travnik, na kome su prisustvovali: Načelnik Općine Travnik, Tahir Lendo dipl.ing.; Elma Pružan - Stručni savjetnik za privredu; Pepica Matišić- Viši samostalni refernet za privredu; Mersiha Hadžić – Stručni savjetnik za projekte – zapisničar; Jasmina Mezildžić – Stručni savjetnik za uzgoj i zaštitu KMŠPV; Mladinko Perović – direktor ŠPD“ Šume Srednje Bosne“; Husein Ajkunić – izvršni direktor ŠPD“Šume Srednje Bosne“; Zihnija Aganović- Pomoćnik ministra za industriju; Mirsad Delić – Šef odsjeka industrije u Ministarstvu privrede; Ševal Konjalić - direktor Kantonalne uprave za šumarstvo. Prisutni ispred Udruženja prerađivača “SMRČA“su: Adnan Helda – direktor „Lampex“ doo; Predrag Palavra – direktor „Palavra“ doo; Adil Kasumović – vlasnik „Drvoprerada“ doo; Elvir Skrobo – poslovođa, „Homar“ doo; Muhamed Kasumović – vlasnik „ T1 Kasumović“ doo. Elma Pružan, stručni savjetnik za privredu u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik, je pozdravila prisutne, zahvalila se na odzivu te pozvala Načelnika Općine Travnik Tahira Lendu da se obrati prisutnima. Načelnik Općine Travnik Tahir Lendo je svim prisutnim zaželio uspjeh u radu u 2009. godini i istakao da je sastanak organiziran na incijativu drvoprerađivača kako bi se riješili aktuelni problemi iz oblasti drvne industrije. Ispred Udruženja prerađivača „SMRČA“ obratio se gosp. Adnan Helda predsjednik Udruženja te prisutne upoznao sa problematikom sa kojom se susreću drvoprerađivači, i između ostalog istakao sljedeće probleme: nedovoljne količine sirovine, kupovina sirovine trupaca putem licitacije kojoj je cijena znatno veća i koja onemogučava konkurentnost na tržištu, problem odgođenog plaćanja, nemogučnost planiranja nabavke sirovine jer nisu još potpisani ugovori za 2009.godinu, prodaja drvnih sortimenata prerađivačima van granica Srednjobosanskog kantona. Također, ispred drvoprerađivača obratio se i Predrag Palavra čija se firma bavi preradom bukovih sortimenata, i izrazio žaljenje što se ova problematika nije ranije razmatrala kako ne bi došlo do problema koje je iznio predsjednik udruženja „SMRČA“ gosp.Helda. Između ostalog gosp.Palavra je istakao činjenicu da preko 84% sirovine uvozi i za istu ima odgodu plaćanja do 90 dana uz garanciju banke kao strani državljanin. Takođe je istakao da je Srednjobosanski kanton dosta otvoren prema drvoprerađivačima iz drugih kantona dok su oni rezervisani prema našim prerađivačima. Posebno je istaknuta činjenica da naši prerađivači plaćaju sirovinu skuplju nego što je cijena istih u Austriji ili Sloveniji. Također je naveo i problem klasiranja trupaca- sirovine te naveo primjere da drvnu sirovinu prodaju i izvoze osobe / pravna lica koja ne obavljaju djelatnost obrade drveta, te je sve naveo od koga je sve kupovao drvne sortimente, te da se klasiranje ne vrši kako treba i da ima više F i L trupaca nego što je prikazano. Isti je sugerisao da se trebaju sagledati cijene sirovine i preraspodjela sirovine, te da ne treba isporučivati sirovine u druge kantone ili da se omoguči i našim drvoprerađivačima da kupuju sirovine u drugim kantonima, te da cijene sirovina moraju ići max.dole s odgodom plaćanja od 30-90 dana. Mladinko Perković direktor ŠPD “Šume Srednje Bosne“ je između ostalog istakao da problematika nije nova i da se javlja u raznim oblicima, i da je u zadnjem kvartalu 2008.godine odnosno od 15.09.2008 došlo do smanjenja cijene sirovina i da su u 2008.godini sklopljeni ugovori samo s prerađivačima iz Srednjobosanskog kantona. Zatim je istakao da je povečan broj drvoprerađivača, a smanjene količine raspoloživih sirovina. Također je naveo činjenicu da je problematika licitacije vezana za Odluku Vlade FBiH, te da ŠPD“Šume Srednje Bosne“, Odluku provodi javno i transparentno. Husein Ajkunić – Izvršni direktor ŠPD“Šume Srednje Bosne“ je rekao da su prerađivači dobili ugovorene količine pa čak i više. Istakao je da se po Odluci Vlade i u prvom kvartalu 2009. godine ide po cjenovniku iz zadnjeg kvartala 2008. godine. Javni poziv odnosno licitiranje ide po klasama i po cijenama iz cjenovnika koji je definisan u Odluci Vlade FBiH, a u kojima nisu uračunati ni troškovi licitacije. Po pitanju plaćanja i odgode plaćanja gosp. Ajkunić je istakao da su prerađivači i do sada imali pogodnosti odgode plaćanja uz garanciju na rok od 15-30 dana. Radi planirane proizvodnje drvoprerađivača istakao je da će isporuka sirovinama biti otprilike kao i u 2008.godini. Zihnija Aganović- Pomoćnik ministra za industriju je istakao da su također imali sastanke sa drvoprerađivačima koji su također iznijeli iste ove probleme i na osnovu kojih se Ministarstvo privrede obratilo Vladi SBK za smanjenje cijena drvnih sortimenata i zadržavanje istih do 31.03.2009.godine. Pomoćnik ministra za industriju je istakao i to da su protiv toga da se drvna sirovina daje trgovcima i upoznao prisutne da je Vlada donijela operativni plan vezano za rješavanje problematike u šumarstvu i zadužila ministarstva koja imaju status kooridacionih tijela za sprovedbu istog. Kada je u pitanju ŠPD “Šume Srednje Bosne“ Ministarstvo privrede nema ingerencije nad njim ,te istakao da je to Vlada SBK. Također je predložio da drvoprerađivači dostave informacije o proširenju vlastitih kapaciteta, broju zaposlenih, prorezu kako bi prilikom apliciranja prema ŠPD “Šume Srednje Bosne“ mogli da apliciraju količinu koja bi zadovoljila njihove potrebe za sirovinom. Mirsad Delić – Šef odsjeka industrije je istakao da Općina ima ingerencije da svoje privredne resurse kontroliše kroz koncesije. Također je istakao da se u javnom pozivu za licitaciju definiše kao jedan od kriterija i to koliko prerađivač uplati poreza i doprinosa u našem kantonu jer je to kriterij po kojem radi i Vlada FBiH i to je javni interes, uprotivnom javlja se situacija da se drugi drvoprerađivači javljaju kao izvoznici i da jačaju svoju konkurentnost na našim sirovinama.Također je istakao da Vlada SBK/KSB ima načina da kroz svoje nadzorne odbore, skupštinu uputi svoje prijedloge na razmatranje prema Vladi FBiH a u vezi prodaje sirovina i kriterija licitacije. Gosp. Delić je naveo da je Srednjobosanski kanton jedini kanton koji ima jasnu sliku o dešavanjima u oblasti drvoprerade i da je to kanton koji ima najviše pilana koje imaju mogučnosti da budu najuspješnije u svojoj branši. Ševal Konjalić – Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo je izjavio da je Srednjobosanski kanton ranije raspolagao s večom količinom sirovina nego što raspolaže danas i da su te smanjene količine sirovina posljedica smanjenja sječivog etata, a ne administrativne zabrane. Gosp.Konjalić je rekao da se problem raspodjele sirovina može riješiti na bazi broja registrovanih prerađivača drveta u Srednjobosanskom kantonu. Također je istakao da Kantonalna uprava prati sve što se dešava u oblasti šumarstva, te naglasio da bi se ugovori trebali potpisivati samo sa drvoprerađivačima iz Srednjobosanskog kantona jer se u praksi pojavljuju i slučajevi da su ugovori potpisani i sa onima koji nisu drvoprerađivači. Gospodin Konjalić je istakao i činjenicu da pojedini prerađivači kupuju sirovine iznad svojih kapaciteta te da vrše preprodaju iste. Posebno je naglašena činjenica da drvoprerađivači moraju imati evidencije o prorezu što je i zakonska obaveza te iste dostavljati nadležnom organu, te da se ova oblast mora staviti pod nadzor i prilikom eksploatacije, odnosno da neke firme nemogu biti izvođači radova u eksploataciji i kupovini te iste sirovine. Problem smanjenja ponude je rezultirao intenziviranom ilegalnom sječom šume jer su potrebe građana veće od mogučnosti, i ukazao na to da se pojedini drvoprerađivači pojavljuju kao pokrovitelji te ilegalne sječe šume. Direktor kantonalne uprave za šumarstvo je istako i problem diskriminacije naših prerađivača u drugim kantonima te da se treba voditi računa i o ovom problemu. Adnan Helda se ponovo uključio u diskusiju i ogradio se od svih bespravnih radnji u oblasti šumarstva i istakao da svi članovi udruženja posluju u okviru zakonskih akata. Također je izjavio da drvoprerađivačima ne predstvalja nikakav problem ići u druge kantone kako bi kupili određene sirovine, ali se treba omogučiti sudjelovanje u licitacijama na drugim kantonima. Gospodin Ajkunić je ponovno istakao činjenicu da je licitacija određena Odlukom FBiH koje se ŠPD“Šume Srednje Bosne“u cijelosti pridržavaju, te da prerađivačima koji se jave iz drugih kantona ne mogu zabraniti da sudjeluju na licitaciji. Kao odgovor na odgodu plaćanja drvoprerađivačima g-din Ajkunić je iznio podatak da su i do sada prerađivači imali odgodu plaćanja uz garanciju banke na period od 15 dana. Odgodu plaćanja na duži period nemogu odobriti kako ne bi ugrozili poslovanje ŠPD“Šume Srednje Bosne“. Direktor ŠPD“Šume Srednje Bosne“ je iznio podatak da Javna preduzeća u FBiH imaju 400 miliona KM oročenih sredstava u bankama i kao konkretnu mjeru predložio da ako Vlada FBiH odobri i napravi projekat a u skladu s novim Zakonom o javnim preduzećima odobri jedan oblik kreditiranja odnosno pozajmice iz oročenih sredstava, šumskim javnim preduzećima, oni će biti u mogučnosti da prerađivačima odobre odgodu plaćanja na duži period od 20-30 dana za jelu/smrču ili 50 dana za bukvu. Pošto ŠPD“Šume Srednje Bosne“ ima velika potraživanja iz predhodnog perioda, bez mjera i podsticaja Vlade FBiH ne može udovoljiti traženim kriterijima o odgodi plaćanja prerađivača drveta. Nakon svih diskusija u kojima su učestvovali prisutni doneseni su sljedeći zaključci: - Da se hitno održi sjednica nadzornog odbora ŠPD“Šume Srednje Bosne“ na kojoj će se razmatrati prijedlozi i problematika ovog sastanka, - Da drvoprerađivači dostave svoj prijedlog mjera Nadzornom odboru koje će isti razmatrati te uputiti prema Vladi SBK/KSB, - Da resorna ministarstva dostave Nadzornom odboru svoje prijedloge i sugestije za rješavanje navedene problematike, - Da de prilikom raspisivanja Javnog poziva definišu kriteriji u kojima mogu aplicirati samo drvoprerađivači iz Srednjobosanskog kantona, - Da se prerađivačima omoguće podaci odnosno uslovi nabavke sirovina kako bi mogli da planiraju proširenje svojih kapaciteta u narednim periodima, - Da se sugeriše Vladi SBK/KSB da definiše kriterije raspodjele sirovina, odnosno da domaći prerađivači moraju biti podmireni u granicama svojih kapaciteta, - Da se nakon sastanka Nadzornog odbora uputi prijedlog prema Vladi FBiH o izmjenama uslova licitacione prodaje, te da se preispita poštivanje utvrđenih ograničenja koje je u obavezi provoditi ŠPD“Šume Srednje Bosne“Donji Vakuf. - Sastanak je završen u 10,45 h. ZAPISNIČAR: N A Č E L N I K Mersiha Hadžić Tahir Lendo, dipl ing.