1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik,u funkciji Skupštine javnih preduzeća ,danas,29.1.2009.održalo svoju 1.redovnu sjednicu u ovoj godini.Kako je to bilo i predviđeno dnevnim redom,na ovoj sjednici su ,u cilju usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima,donesene Odluke o izmjeni Statuta JKP“Bašbunar“ i JP „Stan“ .Pored ove dvije odluke donesen je i Etički kodeks JP „Stan“. Težina 4.tačke dnevnog reda“Izvještaj o poslovanju JKP“Bašbunar“d.o.o. za 2007.godinu sa Nalazom i mišljenjem Odbora za reviziju i eksternog revizora kao i sanacioni plan uprave“izazvali su najveću pažnju vijećnika ,odnosno članova Skupštine. Stoga je i rasprava po ovoj tačci dnevnog reda zauzela najveći dio vremena održane sjednice.Konstruktivnost rasprave ogleda se u velikom broju datih prijedloga za prevazilaženje problema ukazanih revizorskim nalazima ali i za sanaciju stanja u ovom javnom preduzeću. Naravno,važno je istaknuti i podršku koju je dobio novi menadžment kao i sadašnji Nadzorni odbor zbog napora koje ulažu da bi prevazišli probleme u radu.Stoga je ,u cilju održanja kontinuiteta u tim aktivnostima donesen i zaključak da se u zakonskom roku podnese ovoj Skupštini Izvještaj o poslovanju u 2008.godini koji treba da sadrži:prijedlog Odluke o poslovanju,Izvještaj eksternog revizora,Izvještaj o radu Nadzornog odbora,Odbora za reviziju,Plan poslovanja za naredne tri godine,prijedlog mjera za sanaciju stanja u ovom javnom preduzeću i Odluku Nadzornog odbora o usvajanju poslovanja za 2008.godinu. Što se tiče Izvještaja o poslovanju JKP“Bašbunar“za 2007.godinu,isti nije prihvaćen jer nije kompletan i ne daje istinit prikaz finansijskog položaja na dan 31.12.2007.godine.