1 1 1 1 1
Općinsko vijeće usvojilo Strategiju partnerstva Na 4.redovnoj sjednici Općinskog vijeć a,održanoj juče(18.2.2009.godine) pored informacija o realizaciji izvršenih radova na infrastrukturi i realizaciji projekata obnove stambenog fonda u prošloj godini,razmatrani su i izvještaji o radu Komisije za izradu prijedloga-rang liste za dodjelu stanova koji su pripadali privatiziranim preduzećima kao i Izvještaj Teritorijalne vatrogasne jedinice za 2008. Konstruktivna rasprava vodila se prilikom razmatranja Informacije o stanju horizontalne,vertikalne i svjetlosne signalizacije.U toku rasprave o ovoj tačci dnevnog reda,vijećnici su ukazali na vidljive pomake napravljene u prošloj godini.Pomoćnik načelnika za zajedničke i komunalne poslove ,Abid Drobo,govoreći o ovoj temi,pojasnio je i slijed aktivnosti koje su rezultat Programa rada Općinskog načelnika i ukazao na značaj Izrade Elaborata o bezbjednosti saobraćaja na području općine. Značaj ovog Elaborata sadržan je u činjenici da je on osnova za planski pristup rješavanju ove oblasti za što su dokaz i aktivnosti provedene u prošloj godini.Naravno,u tekućoj godini,predviđen je završetak radova na potpunoj implementaciji ovog Elaborata i aktivnosti predviđenih istim. U okviru ove tačke dnevnog reda,vijećnici Općinskog vijeća su ukazali i na značaj urađene turističke signalizacije ali i na potrebu njenog unapređenja i to konkretnim prijedlozima o obilježavanju još nekih značajnih turističkih mjesta i objekata . Na ovoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je i Strategija partnerstva sa građanima kao veoma značajan dokumenat koji direktno utiče na unapređenje veza između građana i lokalne uprave kao osnove za jedinstvo zajedničkih ciljeva gdje obje strane ostvaruju korist od zajedničkog djelovanja i postignutog uspjeha.Pomoć u planiranju i izradi ovog dokumenta pružio je terenski ured Misije OSCE-a u BIH kao doprinos u realizaciji sveukupnog projekta „Ugovor“čime je Općina Travnik ispunila sve obaveze iz Memoranduma o razumijevanju za realizaciju ovog projekta.